• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/celebi.ozturk.9
Site Haritası
ŞİİR KLİBİ
 
               ÇELEBİ ÖZTÜRKRESMİ WEB SİTE    
                                                                           

  

PROJE

Kırıkkale Valiliği'ne sunulmuş olan proje
 
KIRIKKALE KENT KÜLTÜRÜ PROJESİ
 
 
I- AMAÇ:             

     Ülkelerin sosyal, kültürel gelişimi tarih bilinci ile mümkündür. Tarihi süreç içinde gelişme çabasında olan ülkeler sosyal yaşamlarını zenginleştirmişler, topluma zarar veren kültürel dokularını inceleyerek, gerektiğinde bunlar üzerinde değişime gitmeyi ya da geliştirmeyi göze alarak ilerleyebilmişlerdir. Tarih bilinci yaşa, kültüre, sosyal çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ülkemizde doğu ile batı kültürü arasında gelişen tarih bilinci farklılığı buradan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle diyebiliriz ki tarih bilinci değişime açık bir kavramdır. 
     Dünya hızlı bir değişim geçirmektedir. İki Almanya’nın birleşmesi, S.S.C.B’nin dağılması, S.S.C.B’nin dağılması ile bağımsızlıklarını ilan eden Türk Devletlerinin varlığı, Yugoslavya’da medya gelen değişiklik, iki halklı Kıbrıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali, Irak’ta rejimin değişmesi gibi dünya siyasetini, yönetim biçimini ve kültürü ve tarihi süreç içerisinde sosyal yapıyı değiştiren bu özellikler ülkemize de yansımıştır. 21. Yüzyıl’da “Yeni Dünya Düzeni” diye adlandırılan bu değişim ülkemizin siyasi, etnik, sosyal ve kültürel yapısı üzerinde baskı yaratarak bir değişime doğru gitmesine neden olmuştur.
     Değişen düzen, ülkelerin kültür evrimine yakalanarak hızla değişmesine, ilkel toplumların biraz daha ileri düzeyde sosyalleşmesine, yakalandığı kültür rüzgârı içindeki yeni hayat düzenine ayak uydurmasına yol açarken, din, dil, tarih, kültür gibi ortak değerler özellikle modern toplumda değişme sürecine girmiştir. Şüphesiz bu kadar hızlı değişimde en büyük pay hızla ilerleyen teknolojinin evimizin içine kadar girmiş olmasıdır. Bu teknoloji sayesinde dünyanın küçüldüğünü, ülkelerin saniye gibi kısa zaman aralığında evimizin bir parçası haline geldiğini, ilmi verilerle dünya kültürünün birbirine karışarak neredeyse ortak kültüre sahip bir dünya yaratıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.
      Hızla değişen kültür yapısı özellikle Kırıkkale gibi kentlerde yaşayan ve köylü diye nitelediğimiz topluluklarda ürküntüye, korkuya ve değişikliklere karşı gelmeye neden olmuştur. Bu grup, köy yaşantısını değiştirmemekte ısrarcıdır. Onun için yaşadığı yerin bir kent olmasının önemi yoktur. Apartmanda ekmek edebilir, mangal yakabilir, günün her saati çöp atabilir, halı çırpabilir, v.s. bu örnekler çoğaltılabilir. Bunlar günlük karşılaşılan olaylardır. Bu gruplar birbirlerine ev ziyaretlerinde bulunur, hastalarını ziyaret eder, açık alanda düğün yapmakta ısrar eder, sevinç ve üzüntülerinde her türlü yardımlaşma duygusu içinde hareket ederler. Modern toplumlarda bu kültür erozyona uğrayarak değişim geçirmiştir. Aynı apartmanda oturanlar birbirlerini tanımazlar. Bu çatışma, “hemşerilik” duygusu ile açıklanabilir. Bu duygu aynı köyden olmasa bile aynı şekilde düşünen, giyinen, yaşayan insanların ortak kültür paydalarının birleşimi ile ortaya çıkan değerlerin insanları birbirlerine yaklaştırmasıdır. Bu kültür kendilerince anlamlıdır. Kendilerince anlamlı olmayan kültüre yabancılaşır, bazen düşmanca davranış sergileyebilirler.
     Küreselleşen dünya düzeni içerisinde yer almaya çalışan ülkemiz için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Her ilin kendine has sosyal ve kültürel yaşantısında yeni bir düşünce ve davranış biçimi ortaya çıkmaktadır. Kimi illerde aynı ortak kültürü paylaşmanın etkinliği gözlenirken, kimi illerde, başta doğu illeri olmak üzere bireysel hemşericilik ön plana çıkmaktadır. Aynı il’e bağlı ilçelerde farklı kültür oluşumu dikkat çekmektedir.
     Bu düşünce ve değişim biçimi Kırıkkale ve ilçelerinde şöyle bir yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur:
 1. 1.        Merkez; Genel olarak fabrikalarda çalışmak amacıyla Türkiye’nin her bölgesinden kente gelen farklı kültürlere mensup insanların oluşturduğu bir kent… Sosyal ve kültürel açıdan fazla değişiklik göstermeyen, aynı zamanda kendi yöresel kültürlerini yaşatmak için dernekleşen, ev toplantılarıyla yaşatmaya çalışan bir kültüre sahiptir. Bu düşünce ve davranış biçimiyle şekillenen kültür, hemşerilik duygusunu ön plana çıkarmıştır. Öne çıkan bu duygu örneğin, Kırıkkale’de Yaşayan Çorum, Tokatlılar, Karadenizliler, Yozgatlılar, Çankırılılar, Niğdeliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri şeklinde şekillenmiş, yine Kırıkkale ilçe ve köylerine ait bu tür derneklerle bu süreç devam etmiştir.
                 Siyasi seçimlerde bu derneklerden oy alarak seçimleri kazanmayı hedefleyen
           siyasi partiler kent kültürünün ortak bir payda da buluşmasını
           engellemektedir. Kırıkkale’de kent kültürünün oluşamaması, birbiriyle çatışması
           menfaatlerin karşı karşıya gelmesinden kaynaklanmaktadır.
 1. 2.        İlçeler; Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Türkmen gibi etnik kökenlerden gelen ve köyden kente göç eden insanlar ilçelere yerleşerek köy kültürünü yaşatmaya devam etmişlerdir. İster ilçe, ister il’e yerleşsinler kendi kültürlerine mensup insanlarla ticari ilişkilerini geliştirmişler, kendi kültürlerine mensup insanlarla siyasi ilişkiler kurmuşlar, yönetim biçimini kendi kültürlerine göre şekillendirmeye çalışmışlardır. Bu düşünce biçimi ister istemez devlet organlarında çalışma biçimini de olumsuz etkilemektedir.
 2. 3.        Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, dışa bağlı olan ülkemizi ister istemez etkilemiştir. Ülkemizin hangi coğrafi bölgesinde olursa olsun yaşanan sıkıntılar Kırıkkale’de de yaşanmaktadır. Kırıkkale’ye gelen insanlar aynı mahallede oturmakta, birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurabilmektedir. Bu insanlar kendi kahvelerinde kendi kültürlerini en iyi şekilde icra edebilmenin gayreti ve düşüncesi içindedir. Bu insanlar bugüne kadar “Kırıkkaleliyim” diyememişlerdir. Seçimlerde ve nüfus sayımlarında kendi kasabalarına, köylerine ve kendi memleketlerine gitmişlerdir. Bu davranış şüphesiz Kırıkkale’ye zarar vermiştir. Kırıkkale Büyük Şehir Belediyesi olamamanın sıkıntılarını bugün etnik kökeni ne olursa olsun, memleketi neresi olursa olsun herkes yaşamaktadır. Ancak bu bilince varılamamıştır. Bu insanların ortak kent kültürünün oluşmasına katkı yapmadıkları gibi, yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı engelledikleri açıktır.
     Faydadan ziyade zararı olduğu kesin olan üç maddelik tezim, Kırıkkale’nin “büyük köy” olarak kalmasına neden olmuştur. İlimizde yaşayan insanlar, “Benim toprağım,” diyerek hemşericilik düşüncesini daha çok küçük yaşlarda öğrenerek büyümüşlerdir. Bu düşünce Kırıkkale’de pekçok çatışmaya neden olmuştur. Hemşericilik menfaatlerinin çatışmasından dolayı bazen dernekler birbirlerine küsmüşlerdir. Kırıkkale’nin sosyal ve kültürel dokusunu zedeleyen bu düşünce geleceğin “büyük ve gelişmiş Kırıkkale” hayalini suya düşürmektedir.
     Kırıkkale’nin gelişmesi, sevdirilmesi, tanıtılması için bireysel hemşericilik düşüncesinden Kırıkkale’de yaşayan bütün insanların kurtarılması gerekir. Kent kültürünün oluşturulabilmesi için ortak hemşericilik düşüncesinin insanlara kazandırılması zorunludur.
     Projenin uygulanabilirliliği, Kırıkkale’de faaliyet gösteren, farklı kültürlerin yaşanması ve yaşatılması amacıyla kurulmuş, bireysel hemşericiliği benimsemiş ve bu uğurda çalışan yöre derneklerinin kapatılarak, ortak kent kültürünü canlandıracak, benimsetecek, sevdirecek ve tanıtacak olan Kırıkkale Kültür ve Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurulması ile ivme kazanacaktır. Aynı şekilde Kırıkkale Tarihi, Kültürü ve Sosyal Yaşamı Araştırmaları Vakfı’nın kurulması gerekmektedir.
 
II- KAPSAM:
 
     Kalkınmış bölgeler, ülkenin kişi başına düşen milli gelirinden daha fazla pay alırlar. Bu bölgelerde sosyal ve kültürel gelişmişlik çok daha fazladır. Denebilir ki küreselleşen dünyada ayrı bir teşkilattır. Devletin kalkınma planlarında ya da siyasi konjektörün uygun gördüğü bölgelerde, kalkınmada öncelikli iller kategorisine alınan illerde devlet destekli yatırımlar yapılabilmektedir. Şüphesiz bu yatırımlar o yerleşim yerinin sosyal ve kültürel yapısının gelişmesine katkı sağlar.
      Her ilin coğrafi yapısına uygun yatırımlar yapılır. Bunun için Kırıkkale’nin coğrafi yapısının incelenmesi, hangi yatırımların özellikle sosyal ve kültürel dokuyu canlandırıcı ve geliştirici niteliklere sahip olduğunun tespit edilmesi gerekir.
     Kırıkkale’de bulunan bütün derneklerin (kapatılmasının mümkün olmadığı durumda) önceliğinin, sosyal ve kültürel yapıyı geliştirecek, hem içeride, hem dışarıda en iyi şekilde temsil, tanıtma ve reklâmının yapılmasını sağlayacak çalışmalar olmalıdır.
     Hangi bölge ve etnik kökene ait olursa olsun Kırıkkale’de yaşayan bütün vatandaşların önceliğinin “Ben Kırıkkaleliyim” düşüncesi olmalıdır. Kent kültürü bu şekilde yaratılır.
     Kırıkkale Valiliği başta olmak üzere, siyasi partilerin temsilcileri, dernek temsilcileri, bütün resmi kurum ve kuruluşlar, ferdi hemşericilik düşüncesinden ortak hemşericilik düşüncesine geçiş için ortak bir proje kapsamında çalışmalıdırlar. Kırıkkale’yi sevmek, sevdirmek ve kalkındırmak en başta gelen önceliğimiz olmalıdır. Kırıkkale’de yaşayan herkese Kırıkkale’nin tarihi, sosyal ve kültürel yapısı tanıtılmalıdır.
     Kırıkkale’nin en büyük eksiği tarihi, kültürü ve sosyal yaşamı araştıracak bir vakfın bulunmayışıdır. Bu vakfın önemine binaen acil kurulması gerekir. Bu projede ün büyük görev bu vakfa düşmektedir.
     Kırıkkale adını taşıyan vakıfların bugüne kadar Kırıkkale’nin tarihi, kültürü ve sosyal yaşamı üzerine ne gibi araştırmalar yaptığı bilinmemektedir. Bu tür çalışmalar varsa ortaya çıkarılmalı ve proje kapsamında değerlendirilmelidir.
     Kırıkkale Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullarda Kırıkkale’nin tarihi, kültürü ve sosyal yaşamı üzerine yapmış olduğu araştırmalar kamuoyu ile paylaşılmalı, bu projeye araştırmalarıyla destek verilmelidir.
 
III- PROJENİN ÖNGÖRÜSÜ:
 
     Ekonomisi ve sosyal yaşantısıyla daha büyük ve güçlü bir Kırıkkale yaratılması için ortak kent kültürü bilincinin benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir. Şüphesiz bu düşünce eğitimden geçer. Bunun için ilkokul seviyesinden başlayarak Kırıkkale’nin tanıtılması ve sevdirilmesi gerekir.
     Toplumun farklı kültürel katmanlarının bireyin yaşamında ayrı bir zenginlik olduğu bilinci verilmelidir. Bu bilinçle yetişen ve bu kültür zenginliği içinde yaşamayı benimsemiş ve sevmiş gençlerin yetişmesi toplumun her kesimini etkiler. Toplumda kültür çatışması engellenir.
     Bir toplumda kent kültürü bilincinin benimsenmesi bireysel menfaat çatışmalarının önüne geçer. Ortak menfaatlerin oluşmasına ve bireyin bu menfaatlerin korunmasında koruma, kollama ve gözetme duygusu ile hareket etmesine neden olur.
     Değişik bölgelerden, köy, kasaba ve ilçelerden gelerek kent merkezine yerleşen ve buralarda farklı kültürlere mensup tarihi, kültürel ve sosyal yaşantıyı yaşatmak, yaymak için dernekler kurarak bir çatı altında bireysel hemşericilik düşüncesini yaşatmaya çalışan tüzel kişilikler kent kültürünün benimsenmesini engellemektedir. Bu dernekler milli ve dini bayramlarda, ticarette, siyasette, yerel yönetimde ve iş ve işçi alımlarında bireysel hemşericilik düşüncesi içinde hareket etmektedir. Etnik köken ayrımcılığı düşüncesi de dahil olmak üzere bireysel hemşericiliğin benimsenmiş olması vatandaşlar arasında ayrımcılığa neden olmaktadır.
     Dernekler, “Kırıkkaleliyim” diyemeyen bireysel hemşericilik düşüncesindeki vatandaşların varlığını artırmış, daha yoğun aktiviteler içine girmelerine neden olmuştur.
     Bu düşünce çerçevesinde, kent kültürü bilincini engelleyen derneklerin zararı göz önüne alınarak kapatılmaları gerekir.
     Kırıkkale’nin tarihi, kültürü ve sosyal yaşantısıyla tanıtılması, sevdirilmesi ve ortak kent kültürü düşüncesinin benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması için KIRIKKALE KÜLTÜR VE SOSYAL YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ adı altında bir dernek kurulması zorunludur. Bu dernek farklı yöresel ve bölgesel derneklerin aksine başta kendi üye grupları olmak üzere, tüm Kırıkkale insanını kucaklayacak bir Kırıkkalelilik bilinci ile hareket edecek, aktivitelerini bu düşünce çerçevesinde şekillendirerek kent kültürünün oluşumuna katkıda bulunacaktır. Bu düşüncenin benimsetilmesi ve yaygınlaştırılmasını desteklemek üzere resmi kurum ve kuruluşlarla ilişki içinde bulunarak her türlü ilmi araştırmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak üzere KIRIKKALE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAMI ARAŞTIRMALARI VAKFI kurulması da zorunludur.
     Ekonomisi ve sosyal yaşantısıyla daha büyük ve güçlü bir Kırıkkale yaratılması, kentte yaşayan insanların ortak menfaat paydasında bir araya gelerek “Kırıkkalelilik, Kırıkkalecilik, Kırıkkale Hemşericiliği” gibi kent kültürü oluşumuna katkı sağlayacak bir düşünce etrafında toplanabilmek için; bu tezin öngörüsü olan dernek ve vakfın kurulması, kent kültürünün oluşmasında ivme kazandıracaktır.
IV- PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUMLAR:     
     Kırıkkale Valiliği Araştırma, Planlama ve koordinasyon Kurulu Başkanlığında, Kırıkkale Valiliği Proje Ofisi, Kırıkkale Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Siyasi parti temsilcilerinin ortak kararıyla bir temsilci, Sivil toplum örgütlerinin ortak kararıyla bir temsilci, Kırıkkale Tarihi, Kültürü ve Sosyal Yaşamı Araştırmaları Vakfı (kurulması zorunludur).
V- KIRIKKALE KENT KÜLTÜRÜ PROJESİNİN YÜRÜTÜLMESİ
     Kent Kültürü Projesinin yürütülmesinde uygulanacak yöntemler aşağıda sıralanmıştır.
 
A- KIRIKKALE’NİN COĞRAFİ        YAPISI:
                  Broşürler bastırılarak, CD ve DVD ortamında hazırlanan kısa filmlerle Kırıkkale’nin coğrafi yapısı hakkında başta ilk, orta öğretim ve üniversite öğrencileri olmak üzere, bütün resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, otel-motel, pansiyon, öğrenci evlerine tanıtım yapılmalıdır. İlde yaşayan, okuyan bütün öğrenciler yaşadığı ilin coğrafi yapısı hakkında bilgilendirilmelidir. Bu broşürler diğer bölgelerde bulunan Kırıkkalelilere, Valiliklere, İl Kültür Müdürlüklerine ve Belediyelere gönderilerek tanıtım yapılmalıdır.
B- KIRIKKALE’NİN KÜLTÜREL YAPISI:
     Broşürler bastırılarak, CD ve DVD ortamında hazırlanan kısa filmlerle köylerde yaşayan vatandaşların kültürel dokuları, ilçeler ve ilin kültürel yapısı hakkında başta ilk, orta öğretim ve üniversite öğrencileri olmak üzere, bütün resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, otel-motel, pansiyon, öğrenci evlerine tanıtılmalıdır. İlde yaşayan, okuyan bütün öğrenciler yaşadığı ilin kültürel yapısı hakkında bilgilendirilmelidir. Bu broşürler diğer bölgelerde bulunan Kırıkkalelilere, Valiliklere, İl Kültür Müdürlüklerine ve Belediyelere gönderilerek tanıtım yapılmalıdır.
C- KIRIKKALE’NİN SOSYAL YAPISI:
     Kırıkkale’nin bir sanayi kenti olması nedeniyle sosyal dokusunun ülke genelinde merak uyandırdığını tahmin ediyorum. Bu merak ilin tanıtım ve reklâmında araç olarak kullanılmalıdır. Bunun için broşürler bastırılarak, CD ve DVD ortamında hazırlanan kısa filmlerle  başta ilk, orta öğretim ve üniversite öğrencileri olmak üzere, bütün resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, otel-motel, pansiyon, öğrenci evleri bilgilendirilmelidir. Bu broşürler diğer bölgelerde bulunan Kırıkkalelilere, Valiliklere, İl Kültür Müdürlüklerine ve Belediyelere gönderilerek tanıtım yapılmalıdır.
D- KIRIKKALE’NİN TARİHİ YAPISI:
     Kırıkkale’nin birçok yerleşim yerinde tarihi köprü, bina, türbe ve höyükler bulunmaktadır. Broşürler bastırılarak başta ilk, orta öğretim ve üniversite öğrencileri olmak üzere, bütün resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, otel-motel, pansiyon, öğrenci evleri bilgilendirilmelidir. Bu broşürler diğer bölgelerde bulunan Kırıkkalelilere, Valiliklere, İl Kültür Müdürlüklerine ve Belediyelere gönderilerek tanıtım yapılmalıdır.
E- SLAYT –           FİLM      GÖSTERİLERİ:  
              
     Kırıkkale’nin tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla başta öğrenciler olmak üzere, tüm resmi kurum ve kuruluş çalışanlarına, bunların eş ve çocuklarına, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyelerine, eş ve çocuklarına, siyasi partilerin temsilcilerinin ve üyelerinin eş ve çocuklarına, nüfus, sosyal yaşam düzeyi, kültürü ve gelir gruplarına ayrılacak olan mahallelere illerde, ilçelerde, kasaba ve köylerde slayt ve film gösterileriyle Kırıkkale her yönüyle tanıtılmalıdır.
F- SEMİNERLERLE TANITIM:
     Kırıkkale’nin tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla başta öğrenciler olmak üzere, tüm resmi kurum ve kuruluş çalışanlarına, bunların eş ve çocuklarına, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyelerine, eş ve çocuklarına, siyasi partilerin temsilcilerinin ve üyelerinin eş ve çocuklarına, nüfus, sosyal yaşam düzeyi, kültürü ve gelir gruplarına ayrılacak olan mahallelere illerde, ilçelerde, kasaba ve köylerde seminerler verilerek Kırıkkale her yönüyle tanıtılmalıdır.
G- ÖĞRETMENLERE SEMİNER VERİLMESİ:
     Kırıkkale’nin tanıtılarak ve sevdirilerek bireysel hemşericilikten kurtulup ortak hemşericilik duygusunun yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla öğretmenlere seminerler verilmelidir. Öğretmenler öğrencilerini bu duygu ve düşünce içinde yetiştirmelidir.
H- OKULLARDA ANLATILMASI:
     Bütün ilk ve orta öğretim okullarında her ders bitiminden sonra on beş dakikalık bir sürede Kırıkkale tanıtılmalıdır.
I- MAHALLE VE SEMT GEZİLERİ:
    Kırıkkale’nin daha iyi tanıtılması için ilk ve orta öğretim öğrencilerine periyodik olarak mahalle ve semt gezileri düzenlenmesi gerekir. Bu yerlerdeki kurum ve kuruluşlar gezdirilerek tanıtılmalıdır.
İ- KAHVEHANE TANITIM TOPLANTILARI:
     Yöresel kahvehanelerde, birer saatlik sürelerde Kırıkkale’nin tanıtımı yapılmalıdır. Projenin başarıya ulaşması halinde Kırıkkale’de yaşayan insanların kazanımları anlatılmalıdır.
J- ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR DÜZENLENMESİ:
     Kırıkkale’nin tanıtılması ve sevdirilerek tarihi, sosyal ve kültürel dokusunun benimsenerek ferdi hemşericilik duygusundan kurtulup ortak hemşericilik düşüncesinin kazandırılması amacıyla Kırıkkale’de yetişmiş şair, yazar ve sanatçılar, Kırıkkale’nin kurulmasına vesile olan Hüseyin Kâhya ve Kırıkkale hakkında ödüllü şiir, öykü, resim yarışmaları düzenlenmelidir.
K- KIRIKKALE İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR:
     Kırıkkale hakkında yayınlanmış olan kitaplar yeniden gözden geçirilmeli, okullar başta olmak üzere bütün resmi kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, muhtarlıklara, ilçe, kasaba ve köylere dağıtılarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.
L- ŞİİR DİNLETİLERİ:
     Kırıkkale’de yetişmiş şairlerin eserlerinin yorumlanacağı şiir dinletileri düzenlenerek halkın hem kültürel açıdan, hem şiirin sevdirilmesi açısından, hem Kırıkkaleli şairlerin tanıtılması açısından tanıtılmaları sağlanmalıdır.
     Geleneksel olarak yılda bir defa “KIRIKKALE ULUSLARASI ŞİİR ŞÖLENİ” düzenlenerek hem ülkemizde hem de dünyada Kırıkkale’nin tanıtımı ve reklâmı yapılarak ilde yaşayan bütün vatandaşlara ortak hemşericilik duygusu kazandırılmalıdır.
     Böyle bir projede menfaat temini gözetmeksizin yer alabilir ve sayısız şairin davet edilmesini sağlayabilirim.
M- YÖNETMEN MESUT UÇAKAN FİLM HAFTASI/AYLARI
     Kırıkkale’nin yetiştirmiş olduğu milli ve dini film sektörünün önde gelen isimlerinden Yönetmen Mesut Uçakan’ın tanıtılarak, filmlerinin gösterilmesi, bu amaçla film haftası veya film ayları düzenlenmesi halkta Kırıkkaleli olma bilincini geliştirecektir.
L- BASIN DESTEKLİ TANITIM:
       Kırıkkale’de yayın yapan gazetelerin bireysel hemşericilikten uzak, ortak kültüre hizmet eden “Kırıkkalelilik bilinci” içinde yayın yapmaları sağlanmalıdır. Yukarıda anlattığımız maddeler basın mensuplarının bilinçlenmesini de sağlayacaktır. Bu projenin tanıtımında en büyük görev şüphesiz basına düşmektedir. Basından bu noktada azami faydalanılmalıdır. Toplantı ve seminerlerle basın mensupları bilgilendirilmelidir.
      Kırıkkale’nin tarihi, sosyal ve kültürel yaşamı üzerinden haber yayını yapan Haberkale.com, Haber71.net ve Haber318.net gibi internet üzerinden yayın yapan sitelerden de faydalanılmalıdır. Bu siteler proje kapsamında daha bilinçli yayın yapmaları için; site yazarları ortak hemşericilik duygusu kapsamında eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir.
     Kırıkkale Basını, dergileri ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinin mensupları bu projeyi benimsemeli ve yayınlarıyla projeye katkıda bulunmalıdır.
N- SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DESTEĞİ:
     Projenin öncelikle sivil toplum örgütleri tarafından benimsenmesi ve destek görmesi gerekir. Bu kapsamda projenin amacı, kapsamı, tanıtılması zorunludur. Bu husus, yukarıdaki maddelerde anlattığım şekilde sağlanır.
O- SİYASİ PARTİLERİN DESTEĞİ:
     Kırıkkale gibi yarı kapalı, yarı modern toplumlarda siyasi parti temsilcilerinin görüş ve önerileri üyeleri yönlendirir. Bu nedenle tezin siyasi parti temsilcileri tarafından da benimsenmesi ve destek görmesi projenin uygulanmasını kolaylaştırır.
     Siyasi parti temsilcilerine, projenin önemi, amaç ve kapsamı, Kırıkkale’nin gelişmesi, ortak kent kültürü düşüncesinin yaygınlaştırılarak başta “Büyük Şehir Belediyesi” kazanımının sağlanması, büyük ve güçlü Kırıkkale’nin kurulumunun sağlanması yönünde tanıtımının yapılması gerekir. Siyasi parti temsilcilerinin, Kırıkkale’nin tanıtılması, sevdirilmesi ve ortak kent kültürü bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesinde ortak hemşericilik düşüncesine sahip çıkacakları muhakkaktır.
Ö- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN DESTEĞİ:
     Kırıkkale’nin tanıtılması ve sevdirilmesi için tarihi, kültürü ve sosyal yaşamı hakkında üniversite öğretim görevlileri, öğrencileri ve Kırıkkale halkına panel ve konferans verilmesi konusunda üniversiteden ilmi destek sağlanabilir.
VI- PROJENİN ZAMANI:
     Kırıkkale’de kurulmuş bütün sivil toplum örgütleri ve kamu yararına hizmet veren dernek temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş yöneticileriyle proje kapsamında toplantılar düzenlenerek tartışılmalı, görüş ve öneriler alınmalı, projenin uygulama aşamasında değerlendirilmelidir. Bu tartışmalardan çıkan ve benimsenecek görüş ve öneriler karara bağlanarak protokol metni imza altına alınmalıdır. Bu süreç 90 gün (3 ay)’de tamamlanmalıdır.
     Ortak karar alındıktan sonra projenin uygulanabilirliliği için harekete geçilmelidir.
VII- PROJENİN SÜRESİ:
     Proje tartışılırken, projenin öngörüsü için gerekli maliyet hesabı, proje maliyetinin hangi kaynaktan nasıl temin edileceğinin araştırması yapılmalı, nakit olarak temin edilecek kaynağın kurul hesabına geliş süresi, proje öngörülerinin uygulanabilmesi için kullanılacak araçların temini için ihtiyaç duyulan zaman tespit edilmelidir.
     Kırıkkale tarihi, kültürü ve sosyal yaşam kaynaklarının araştırılması için süre tespit edilmeli, okullarda verilmesi planlanan seminerlerin hangi aralıklarla yapılacağının tespiti,  vatandaşlara tanıtım seminerlerinin gün/hafta aralıklarıyla ne şekilde yapılacağının belirlenmesi, bunun süresi tespit edilmeli ve diğer öngörülerin hangi aralıklarla yapılacağı tespit edilmelidir.
     Proje öngörülerinin tamamının gerçekleştirilmesi için tahmini süre 24 ay (2 yıl)’dır.
VIII- PROJENİN MALİYETİ:
 1. 1.      Bu projede en önemli araç, afiş, CD, DVD, broşür ve bildirilerdir. Belediyeler ve Sivil toplum örgütleri bu araçların sağlanmasında ortak hareket edebilirler. Proje maliyeti bu sayede çok düşük seviyede tutulabilir. Kırıkkale’de faaliyet gösteren matbaalar çok düşük kâr payı ile baskı işini üstlenebilir.
 2. 2.      Projenin desteklenmesi konusunda, Kırıkkale’nin tarihi, kültürü ve sosyal yaşamı hakkında aralıklı olarak yerel radyolardan faydalanılmalıdır. Bu konuda haber ve programlar yapılmalıdır. Bunun için yerel radyoların kazanç düşüncesinden uzak yayın yapmaları sağlanmalıdır.
 3. 3.      Aynı düşünce çerçevesinden hareketle yerel basın ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde, haber, makale gibi yayınlar yapılmalıdır.
 4. 4.      Ulusal basın ve diğer yayın organlarında bu konu hakkında haber yaptırılmalıdır.
 5. 5.      Kırıkkale içinde ve dışında yaşayan sanatçı, şair, yazar, düşünür, bürokratlar konu hakkında makale yazabilir, toplantılar düzenleyebilirler. Farklı illerden farklı yayın, kurum, kuruluş ve birliklerin desteğini sağlayabilirler.
 6. 6.      Kırıkkale Belediyesi bu oluşumlarda araç takviyesi, duyuru ve ses sistemleri gibi v.s. projenin zorunlu giderlerini karşılayarak kurulun hesabından harcamadan sıfır maliyete indirgeyebilir.
     Görüldüğü gibi 24 ay (2 yıl)’lık zaman içinde çok büyük maliyet gerektirmeyen, buna karşılık projenin başarıya ulaşması halinde Kırıkkale’de yaşayan insanların kazanımlarının hem kendileri, hem de gelecek kuşak açısından çok daha büyük olacağı bir proje ile karşılaşmaktayız.
     Küreselleşen dünyada, fertlerin yaşadığı çevreyi daha iyi tanıması ve ona uyum sağlayarak sağlıklı toplum oluşmasına katkıda bulunması gerekir. Bunun eğitimden geçtiği aşikârdır. Farklı kültürlerin Kırıkkale için bir zenginlik olduğu bilinci bu düşünceyle birlikte verilmelidir. Bunu kavrayan fert daha sağlıklı düşünebilir, bireysel kültürden ziyade yaşadığı kültürün zenginliğiyle yaşamanın daha onurlu ve mutlu edeceğini bilir. Bu düşünce ile kent kültürünün oluşmasına da katkıda bulunur. Kent kültürünün zenginliğini kavramış, bu zenginlik içinde yaşamayı öğrenmiş, kentin tarihi, sosyal ve kültürel dokusunu benimsemiş, sevmiş, tanımış gençlerin yetiştirilmesi, bireysel hemşericilikten kurtularak ortak hemşericilik –Kırıkkaleliyim diyen- düşüncesi kazandırılmış insanların bu ilin yönetiminde söz sahibi olmaları, gelecekte gelişmiş ve güçlü bir Kırıkkale oluşmasını sağlayacaktır.
    Yaşadığı kentle bütünleşmiş Kırıkkalelilerin yetişmesi arzumuzdur.
 
type="text/javascript">crd radyo
Yorumlar - Yorum Yaz